Købsbetingelser

Generelt

Dette køb er reguleret af nedenstående standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Med forbrugerkøb menes her salg af varer til en forbruger, som ikke hovedsageligt handler som led i en erhvervsvirksomhed, og når sælgeren handler som erhvervsvirksomhed med salg af varer over internettet. Salg til forbrugere er blandt andet reguleret i købeloven og forbrugerloven.

Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger består af oplysningerne, som sælgeren giver om købet under bestillingsfunktionen i netbutikken (herunder oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), eventuel direkte korrespondance mellem parterne (for eksempel e-mail) samt disse salgsbetingelser.

Ved modstrid mellem oplysningerne, som sælgeren har givet om købet i bestillingsfunktionen i netbutikken, direkte korrespondance mellem parterne og vilkårene i salgsbetingelserne har direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne, der er givet i bestillingsfunktionen, forrang frem for salgsbetingelserne, såfremt det ikke strider mod gældende lovgivning.

Parterne

Sælger
Navn: sup-world.dk
Firmanavn: Onelife AB
Kontaktadresse: Datavägen 31, 436 32 Askim
E-mail: mail@sup-world.dk
Telefon: .
Organisationsnummer.: 559327-3815

Køber er den person, som foretager bestillingen.

Priser

Priserne, som er opgivet i netbutikken, inkluderer moms, hvis ikke køber vælger at vise priser uden moms eller er registreret som bruger fra et land uden for Sverige. Oplysninger om de totale omkostninger, som køberen skal betale, inklusive alle afgifter (moms, told og lignende) og leveringsomkostninger (fragt, porto, fakturagebyr, emballage med videre) samt specificering af de enkelte elementer i totalprisen, gives i bestillingsfunktionen, før bestilling er foretaget.

Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter, når køberens bestilling er modtaget af sælgeren. En part er imidlertid ikke bundet af aftalen, hvis der er forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsfunktionen i netbutikken eller i køberens bestilling, og den anden part har indset eller burde have indset, at der forelå en sådan fejl.

Ordrebekræftelse

Du modtager en ordrebekræftelse via e-mail umiddelbart efter, at købet er gennemført. Det anbefales, at køberen kontrollerer, at ordrebekræftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antal, varetype, pris osv. Er der ikke overensstemmelse mellem bestillingen og ordrebekræftelsen, bør køberen tage kontakt til sælger så hurtigt som muligt.

Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den bliver sendt fra sælgeren til køberen. Hvis køberen bruger kreditkort eller debetkort ved betaling, kan sælgeren reservere købesummen på kortet ved bestillingen.

Et kreditkort er et betalingskort, hvor opgørelsen for købet sker senere ved at kreditgiveren (kreditkortselskabet) sender kortholder en faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en indskudskonto. Brug af kortet medfører, at brugerens konto bliver trukket beløbet, og beløbet bliver så overført til betalingsmodtagerens konto.

Ved betaling med kreditkort gælder kreditaftaleloven m.m.

Levering m.m.

Levering af varen fra sælgeren til køberen sker på den måde, på det sted og til det tidspunkt, som er angivet i bestillingsfunktionen i netbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår af bestillingsfunktionen eller den e-mail, som følger med ordrebekræftelsen, skal sælgeren levere varen til køber inden rimelig tid og senest 30 dage efter bestillingen fra kunden. Skal sælgeren sørge for, at varen bliver sendt til køberen, forpligter sælgeren sig til at få varen fragtet til bestemmelsesstedet på sin egen måde og på almindelige vilkår for sådan transport. Bestemmelsesstedet er hos køberen, med mindre andet er særskilt aftalt mellem parterne.

Lagerførte varer bliver afsendt med det samme og bliver behandlet af deres eget team uden for kundeservice. Hvis kunden sender en mail med ønske om annullering lige efter et køb, vil der derfor ikke være nogen garanti for, at kundeservice kan nå at give besked til forsendelsesafdelingen angående en eventuel annullering. Uafhentede varer sendt med PostNord pålægges et håndteringstillæg på 300 kr. udover til et annulleringsgebyr. Køber vil også blive pålagt returfragt.

Hvis der opstår problemer med et produkt, og disse er dækket af produktets garanti, vil sælger dække returomkostninger. Returomkostninger vil blive dækket gennem en returseddel, som kunden får tilsendt af sælger. Kunden har da mulighed for at returnere produktet med PostNord fra nærmeste postkontor. Hvis kunden har fået varen leveret hjem til døren, vil en eventuel returnering altså ikke blive dækket fra kundens hjemmeadresse, men fra nærmeste postkontor. En eventuel afhentning på kundens adresse skal kunden selv dække omkostningerne for. Emballering og sikker returnering er ene og alene kundens ansvar.

Risikoen for varen

Risikoen for varen tilgår køberen, når varen er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis leveringstiden er nået, og køberen undlader at overtage en vare, som er stillet til hans eller hendes rådighed ifølge aftalen, har køberen imidlertid risikoen for tab eller skade, som skyldes egenskaber ved varen selv.

Fortrydelsesret og returret

Køberen kan fortryde købet af varen efter forbrugeraftalelovens bestemmelser. Fortrydelsesret indebærer, at køberen uden grund kan returnere varen til sælgeren, selvom der ikke er nogen mangel ved den, og selv om den ikke er leveret. Køberen skal give sælger besked om brug af fortrydelsesretten inden 14 dage, efter at varen sammen med de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesretten og standardfortrydelsesformuleren er modtaget.

Modtager køberen standardfortrydelsesformularen og de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt end ved levering af varen, begynder fortrydelsesfristen fra den dag, hvor køberen modtager standardfortrydelsesformularen og oplysningerne. Hvis køberen ikke har fået tilstrækkelig information eller standardfortrydelsesformularen, vil retten til at fortryde imidlertid udløbe senest et år (12 måneder) efter, at fortrydelsesfristen oprindelig skulle være udløbet, hvis informationerne havde været givet på den foreskrevne måde.

Beskeden fra køber til sælger om brug af fortrydelsesretten bør af dokumentationshensyn være skriftlig (standardfortrydelsesformular, e-mail, fax eller brev), og den skal indeholde oplysninger om, hvordan køberen vil returnere varen til sælgeren.

Køberen skal uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra besked efter fortrydelsesretten blev givet, sende varerne tilbage, eller overlevere dem til sælgeren, hvis sælgeren ikke har tilbudt selv at hente varerne.

Hvis køberen udtrykkeligt har valgt en anden type levering end den standardlevering, som sælgeren tilbød, skal sælgeren imidlertid ikke betale tillægsomkostningerne, som dette medførte.

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage, fra da sælgeren fik besked om køberens beslutning om at benytte fortrydelsesretten. Med mindre noget andet udtrykkeligt er aftalt med køberen, skal tilbagebetalingen ske ved brug af samme betalingsmiddel, som køberen benyttede. Køberen skal ikke betale nogen form for gebyr som følge af tilbagebetalingen.

Sælgeren kan holde tilbagebetalingen tilbage, til varerne er modtaget, eller til køberen har fremlagt dokumentation for, at varerne er sendt tilbage. Dette gælder ikke, når sælgeren selv har tilbudt at hente varerne.

Køberen skal stå for omkostningerne ved at returnere varerne, hvis fortrydelsesretten benyttes.

Køberen kan undersøge produktet, før han eller hun fortryder købet. Varen skal imidlertid kunne leveres tilbage til sælgeren i tilnærmelsesvis samme stand og mængde, som den var i, da køberen modtog den. Sælgeren kan kræve, at forbrugeren erstatter værdireduktionen som følge af køberens håndtering af varerne, som ikke har været nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

Køberen bør sende varen tilbage til sælgeren i originalemballagen, hvis dette er muligt. Køberen kan ikke fortryde køb af varer, som forringes hurtigt, varer som af hensyn til sundhed eller hygiejne ikke er egnet til returnering, eller lyd- og billedoptagelser (herunder cd'er, dvd'er) eller computerprogrammer, hvor forseglingen er brudt.

NB! Enkelte af vores varer åbner op for specialtilpasninger. Dette indebærer i flere tilfælde tilpasning af motor. Dette er at regne som en tjeneste og falder dermed ikke ind under den almindelige fortrydelsesret. Delsummen, som er betalt for en sådan tjeneste, vil blive fratrukket ved tilbagebetaling af købesummen.

Undersøgelse af varen

Når køberen modtager varen, anbefales det, at han eller hun i rimelig udstrækning undersøger, om den er i overensstemmelse med bestillingen, om den er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke stemmer overens med bestillingen eller har mangler, skal køberen give besked til sælgeren ved reklamation jævnfør kontraktens punkt om "Reklamation ved mangel og frist for at anmelde krav ved forsinkelse”.

Reklamation ved mangel og frist for at anmelde krav ved forsinkelse

Hvis der foreligger en mangel ved varen, skal køberen inden for rimelig tid, efter at han eller hun opdagede den, give sælgeren besked om, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Fristen kan aldrig være kortere end to måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren opdagede manglen.

Køberen skal give sælgeren besked om, at han eller hun ønsker at reklamere over varen, og vente på svar fra sælgeren, før varen sendes retur. Hvis varen sendes retur, før køberen får svar fra sælgeren om reklamationen, og fejlen kunne være rettet på en enkel måde af køberen selv, skal sælgeren selv dække fragt tur/retur.

Reklamation skal imidlertid ske senest tre år efter, at køberen overtog varen. Ved forsinkelse skal krav rettes til sælger inden for rimelig tid efter, at leveringstiden er kommet og varen ikke er leveret. Hvis varen er betalt med kreditkort, kan køberen også vælge at reklamere og sende krav direkte til kredityder (kreditkortselskabet). Beskeden til sælgeren eller kredityder bør være skriftlig (e-mail, fax eller brev).

Køberens rettigheder ved forsinkelse

Hvis sælgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberen eller forhold fra køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i købeloven efter omstændighederne holde købesummen tilbage, kræve opfyldelse, ophæve aftalen og kræve erstatning fra sælgeren.

Opfyldelse: Hvis sælgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køberen fastholde købet og sætte en rimelig tillægsfrist for opfyldelse fra sælgeren. Køberen kan imidlertid ikke kræve opfyldelse, hvis der foreligger en hindring, som sælgeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det står i væsentligt misforhold til køberens interesse i sælgerens opfyldelse. Hvis problemerne forsvinder inden for en rimelig tid, kan forbrugeren kræve opfyldelse.

Ophævelse: Køberen kan ophæve aftalen med sælgeren, hvis forsinkelsen er væsentlig, eller hvis sælgeren ikke leverer varen inden den tillægsfrist for opfyldelse, som køberen har fastsat. Køberen kan imidlertid ikke ophæve aftalen, mens tillægsfristen løber, med mindre sælgeren har sagt, at han eller hun ikke vil opfylde inden fristen.

Erstatning: Køberen kan videre kræve erstatning for tab, han eller hun lider som følge af forsinkelse fra sælgerens side. Køberen skal melde krav til sælgeren ved reklamation jf. denne kontrakts punkt om "Reklamation ved mangel og frist for at anmelde krav ved forsinkelse”.

Køberens rettigheder ved mangel

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller forhold fra køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i købeloven efter omstændighederne holde købesummen tilbage, vælge mellem reparation og ombytning, kræve prisafslag, kræve aftalen ophævet eller få erstatning fra sælgeren.

Reparation eller ombytning: Hvis varen har en mangel, kan køberen kræve, at sælgeren udbedrer manglen eller ombytter til tilsvarende vare. Sælgeren kan modsætte sig køberens krav, hvis gennemførelsen af kravet er umuligt eller volder sælgeren urimelige omkostninger.

Sælgeren skal foretage reparationen eller ombytningen inden for en rimelig tid. Reparation eller ombytning skal foretages uden omkostning for køberen, uden risiko for at køberen ikke får dækket sine udlæg og uden væsentlig ulempe for køberen. Sælgeren kan ikke foretage mere end to forsøg på reparation eller ombytning for samme mangel, med mindre der foreligger særlige grunde, som gør at yderligere forsøg er rimeligt.

Selvom køberen hverken kræver reparation eller ombytning, kan sælgeren tilbyde reparation eller ombytning, hvis dette sker uden forsinkelse. Hvis sælgeren sørger for sådan reparation eller ombytning, kan køberen ikke kræve prisafslag eller ophævelse.

Prisafslag: Hvis manglen ikke udbedres eller ombyttes, kan køberen kræve et forholdsmæssigt prisafslag.

Ophævelse: I stedet for prisafslag kan køberen ophæve aftalen, hvis manglen er af væsentlig betydning.

Erstatning: Køberen kan også kræve erstatning for økonomisk tab, som han eller hun lider som følge af, at varen har en mangel, jf. købelovens § 80.

Køberen skal melde krav til sælgeren ved reklamation jf. denne kontrakts punkt "Reklamation ved mangel og frist for at anmelde krav ved forsinkelse”. Reglerne om reklamation gælder i tillæg til, og uafhængigt af, reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier stillet af sælger.

Sælgerens rettigheder ved køberens forsømmelse

Hvis køberen ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser efter aftalen, og dette ikke skyldes sælgeren eller forhold fra sælgerens side, kan sælgeren i henhold til købelovens §§ 28-37 efter omstændighederne holde varen tilbage, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen ophævet samt få erstatning fra køberen. Sælgeren kan også efter omstændighederne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forudbetalte uafhentede varer.

Opfyldelse: Hvis køberen ikke betaler, kan sælgeren fastholde købet og kræve, at køberen betaler købesummen (opfyldelse). Er varen ikke leveret, taber sælgeren sin ret, hvis han eller hun venter urimelig længe med at fremme kravet. •

Ophævelse: Ved væsentlig betalingsmisligholdelse eller anden væsentlig forsømmelse fra køber, kan sælgeren ophæve aftalen.

Sælgeren kan imidlertid ikke ophæve aftalen, efter at købesummen er betalt. Sælgeren kan også ophæve købet, hvis køberen ikke betaler inden en rimelig tillægsfrist for opfyldelse, som sælgeren har fastsat. Sælgeren kan imidlertid ikke ophæve købet, mens tillægsfristen løber, med mindre køberen har sagt, at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Sælgeren kan kræve erstatning fra køberen for økonomisk tab, som han eller hun lider som følge af kontraktbrud fra køberens side jf. købelovens § 36.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Hvis køberen ikke betaler købesummen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter af købesummen efter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel blive sendt til inkasso, og køberen kan da blive holdt ansvarlig for gebyrer i henhold til loven om inkassovirksomhed og anden inddrivelse af forfaldne pengekrav.

Gebyr ved uafhentede ikke-forudbetalte varer: Hvis køberen undlader at hente ubetalte/betalte varer, kan sælgeren pålægge køberet gebyr på kr. 300,- samt fragt tur/retur. Gebyret må maksimalt dække sælgerens faktiske udlæg for at levere varen til køberen. Et sådant gebyr kan ikke pålægges købere under 18 år.

Garanti

Garanti, som gives af sælgeren eller producenten, giver køberen rettigheder i tillæg til de rettigheder, som køberen allerede har efter ufravigelig lovgivning. En garanti indebærer dermed ingen begrænsninger af køberens ret til reklamation og krav ved forsinkelse eller mangler efter punktet "Køberens rettigheder ved forsinkelse" og "Køberens rettigheder ved mangel".

Onelife garanterer ikke for varer, der bruges som en del af forretningsaktiviteter

Personoplysninger

Med mindre køberen giver samtykke til noget andet, kan sælgeren kun indhente og gemme de personoplysninger, som er nødvendige for, at sælgeren skal kunne gennemføre forpligtelserne efter aftalen. Personoplysningerne for købere under 15 år kan ikke indhentes, med mindre sælgeren har samtykke fra forældre eller værge. Køberens personoplysninger må kun udleveres til andre, hvis det er nødvendigt for, at sælgeren kan få gennemført aftalen med køberen, eller i lovbestemte tilfælde. Sælgeren kan kun indhente køberens personnummer, hvis der er sagligt behov for sikker identificering, og en sådan indhentning er nødvendig.

Hvis sælgeren vil benytte køberens personoplysninger til andre formål, for eksempel til at sende køberen reklame eller information, ud over det, som er nødvendig for at få gennemført aftalen, skal sælgeren indhente køberens samtykke ved aftaleindgåelsen. Sælgeren skal give køberen information om, hvad personoplysningerne må bruges til og om, hvem der skal bruge personoplysningerne. Køberens samtykke skal være frivilligt og afgives ved en aktiv handling, for eksempel ved afkrydsning

Køberen skal nemt kunne kontakte sælgeren, for eksempel pr. telefon eller e-mail, hvis han eller hun har spørgsmål om sælgerens brug af personoplysninger, eller hvis han eller hun ønsker, at sælgeren sletter eller ændrer personoplysningerne. 

Cookies

Vores netbutik anvender såkaldte cookies. Du kan kigge rundt i internetbutikken, uden at der bruges cookies, men du kan ikke handle. Vi bruger cookies til at håndtere indholdet i din varekurv. Det er en tekstfil, som lagres på din computer. Vi lagrer også information om, at du har valgt at se kategorisiderne med eller uden billeder. Hvis din webbrowser eller firewall er indstillet til at hindre lagring af cookies, kan webstedet stoppe med at fungere, eller du kan få problemer med at gennemføre et salg.

Tvistløsning

Hvis der opstår en tvist, skal parterne forsøge at løse denne i mindelighed. Forbrugeren kan henvende sig til Forbrugerklagenævnet eller Center for Klageløsning. Det er til enhver tid nævnenes retningslinjer for bistand hos disse som gælder, og gebyr kan forekomme.

Klarna

For at tilbyde dig at bruge Klarnas betalingsmetoder skal vi dele visse oplysninger om dig med Klarna. Dette sker kun, hvis du vælger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruger oplysningerne til at vurdere, om du er kvalificeret til at bruge deres betalingsmetoder. De anvendte oplysninger er navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, betalingshistorik samt ordreinformation såsom betalingsmetode, forsendelsestype, ordredetaljer og lignende. Brugen af ​​sådanne oplysninger er reguleret i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning og Klarnas fortrolighedserklæring.


Anyday

Med Anyday kan du dele din betaling op. Du betaler første afdrag når varen leveres, og det resterende beløb betales af over de følgende 3 måneder. Anyday er gratis for dig, så længe du betaler til tiden. Med Anyday får du en konto, som du kan anvende ved alle webshops, der tilbyder betaling gennem Anyday. Læs vilkår for Anyday her: www.anyday.io/da/terms-conditions/shopper